"stránka zlúčenie spoločností sa načítava..."

Zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností cez Ninja-sro

Zabezpečíme najrýchlejšie zlúčenie Vašej spoločnosti. Ponúkame kompletný balík služieb od prípravy zmluvy a všetkých dokumentov, až po návrh na zápis v obchodnom registri. Likvidácia sro je zabezpečená odborníkmi s niekoľkoročnou praxou. Spoľahlivý a rýchly proces zlúčeniaVašej firmy.

rýchle zlúčenia spoločnosti

100% úspešnosť zlúčenia spoločnosti

Vašu spoločnosť začneme zlučovať ešte dnes

Proces zlučovania spoločnosti

Rýchly postup zlúčenia spoločnosti pozostáva

1. ONLINE OBJEDNÁVKA NA NINJA-SRO.SK

2. SPRACOVANIE A DORUČENIE SPLNOMOCNENIA

3. ÚKONY NOTÁRA A PODANIE NÁVRHU NA SÚD

4. ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE A VÝMAZ V OR

5. ÚHRADA ZA NAŠE SLUŽBY AŽ PO ZMENE V OR

Zlúčenie spoločností podľa zákona

Zlúčenie spoločností je jeden z možných spôsobov zániku obchodnej spoločnosti. Zlučovať môžete obchodné spoločnosti s.r.o. alebo aj akciové spoločnosti. Presnú odpoveď nájdete v Obchodnom zákonníku v § 69, v ktorom sa uvádza, že zlúčenie je postup, pri ktorom dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností. Imanie a všetky právne záväzky následne preberá spoločnosť, do ktorej je jedna alebo viac obchodných spoločností zlúčovaná.

zlúčenia spoločností vizualizácia

Postup zlúčenia obchodnej spoločnosti

Zmluva o zlúčení podľa obchodného zákonníka musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone a musí obsahovať niekoľko zákonom určených položiek.
Na zlúčenie spoločností je potrebne valné zhromaždenie oboch spoločností, na ktorom schvália návrh zmluvy o zlúčení spoločností.

Vyhotovenie zmluvy zlúčenia spoločností vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone

Zmluva zlúčenia spoločností musí teda obsahovať predovšetkým obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Podiely všetkých spoločníkov daných spoločností podieľajúcich sa na zlúčení. Taktiež je potrebné uviesť výšku vkladov spoločníkov v preberajúcej spoločnosti.

Následne je potrebné stanoviť dátum, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti.

Potrebné je určiť taktiež čas, kedy nadobudne platnosť na podiel na zisku spoločníka nástupníckej spoločnosti.

V zmluve o zlúčení je ďalej potrebné upraviť náležitosti účtovníctva oboch spoločností:
- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
- záväzkov pri zlúčení
- výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobi
- rezervný fond zanikajúcej spoločnosti, a pod.

Návrh na zápis zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra

Návrh zmluvy o zlúčení spoločností sa následne uloží do zbierky listín pre každú spoločnosť. Do 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia musí byť zverejnené oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločností v zbierke listín.

K zápisu zlúčenia obchodných spoločností do obchodné registra je potrebné podať dva návrhy:
- prvý návrh je výmaz spoločnosti, ktorá ide zaniknúť
- druhý je návrh na zmenu v preberajúcej spoločnosti

K tomu istému dňu sa vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis nastupujúcej, resp. preberajúcej spoločnosti. Návrhy podávajú spoločne všetky zanikajúce spoločnosti a nastupujúce spoločnosti.

Ministerstva spravodlivosti SR ustanovuje potrebné vzory tlačív na podávanie jednotlivých návrhov na zápis do obchodného registra.

Na základe vyhlášky je potrebné k návrhu na zápis priložiť aj nasledovné dokumenty:
- rozhodnutie preberajúcej spoločnosti o zlúčení spoločností
- schválená zmluva o zlúčení spoločností
- úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov nástupníckych spoločností
- ďalšie listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov

Zlúčenie spoločností a právne súvislosti

Zlúčiť spoločností podľa obchodného zákonníka môžete len s rovnakou právnou formou zanikajúcej spoločnosti a preberajúcej spoločnosti. Jediná výnimka môže byť len v prípade, pokiaľ sa jedná o zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným do akciovej spoločnosti.

Konatelia spoločností sú tiež povinní od zvolania valného zhromaždenia poskytnúť každému spoločníkovi na požiadanie informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú zlúčenia spoločností. Znalecký posudok od audítora nie je podľa súdu potrebný, jedine iba v prípade, ak by si ho vyžiadal jeden zo spoločníkov zlučujúcej sa spoločnosti. Za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom je v prípade akciových spoločností proces preskúmania návrhu zmluvy o niečo zložitejší, keďže takýto návrh by mal byť preskúmaný nezávislým expertom, pričom predstavenstvo je zároveň povinné vypracovať o zamýšľanom zlúčení i podrobnú písomnú správu.

Zlúčenie spoločností má nielen právne náležitosti, ale tiež daňové následky, ktoré je potrebné presne podľa zákona o daní z príjmov, ale i zákona o dani z pridanej hodnoty doriešiť.

Kontakt na zlúčenie Vašej spoločnosti

Neváhajte nás kontaktovať ak potrebujete Vašu spoločnosť zlúčiť.

Kontaktujte nás
Volajte nám prosím na
+421 949768378
Mailové správy
daniel.svec@ninja-sro.eu
Adresa

Karpatské námestie, Bratislava